SEIZOEN 2013 - 2014
Weertelefoon trainingen: 06-49340130

Funkey

EHBO

Contact

H.V. De Terriërs
072- 5334835

Adres
Het Zevenhuizen 52
1852 JC Heiloo

Postadres
Postbus 265
1850 AG Heiloo
Informatie over H.V. de Terriërs
Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 
Afgelastingen (1) 
Arbitrage / fluiten (1) 
Bardienst (1) 
Club tenue (1) 
Contactpersonen (1) 
Contributie (2) 
Donateur (1) 
Keepersuitrusting (1) 
Lid worden van De Terriers? (1) 
Naam Adres Woonplaats Tel.nummer (3) 
Oefenwedstrijd of gebruik clubhuis plannen (1) 
Omgangsvormen (1) 
Opzeggen lidmaatschap (1) 
Sponsoring (1) 
Trimhockey (1) 
Veiligheid (1) 
Vrijwilligers (1) 
Website / EMMA / LISA (8) 


Contributie 
 
Contributieregeling voor het seizoen 2013-2014. 
 
Contributieregeling voor het seizoen 2013-2014.

Op basis van het besluit genomen tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering op 15 mei 2013, heeft het bestuur de contributiebedragen voor het seizoen 2013-2014 als volgt vastgesteld.
De contributies zijn aangepast volgens een CBS indexering per 01-02-2013, namelijk +2% t.o.v. vorig seizoen.

Spelende Leden:
Senioren â€" Veteranen  € 277,00
Junioren A B
€ 233,00
Junioren C D E F
€ 203,00
Senioren â€" Veteranen, BEPERKT <max. 6x> spelend. (ingedeeld in een sen/vet team, uitsluitend na toestemming bestuurslid Hockeyzaken).
€ 190,00**

Niet spelende Trainingsleden *:
Senioren â€" Veteranen
€ 150,00
Junioren A B
€ 142,00
Junioren C D E F ***
€ 93,00***

Overigen:
Senioren â€" Veteranen
€ 150,00
Junioren A B
€ 142,00
Junioren C D E F ***
€ 93,00***

Gezinskorting:
5e (jongste) lid en volgende
€ 0,00

* Trainingsleden zijn vlg. de KNHB reglementen niet gerechtigd om in team/competitieverband wedstrijden te spelen.
** nieuwe categorie 2013-2014
*** Entreegeld wordt in rekening gebracht bij overgang naar spelend lid. Junioren TRL CDEF kunnen als spelend lid ingedeeld worden in jeugdteams bij de start van hun hockeycarriëre.

Facturering van de contributiebedragen vindt plaats in de eerste week van september. De facturen/incasso aankondigingen worden opgemaakt per lid. De facturen/incasso aankondigingen worden per e-mail verzonden naar de ons bekende e-mailadressen als pdf. bestand. De leden die niet over een e-mail adres beschikken, ontvangen hun contributiefactuur per post. Aan de overige leden zend ik uitsluitend op verzoek een factuur per post. Deze handelwijze is de goedkoopste voor de vereniging.

Als uiterste betaaldatum geldt : 30 september 2013.
Het factuurbedrag is netto verschuldigd bij tijdige betaling. Er geldt een boeteregeling bij NIET tijdige betaling! Voor het ingebreke blijven van het tijdig betalen van verschuldigde contributie wordt bij eerste aanmaning een boete van € 15 en vervolgens bij in gebreke blijven bij een tweede aanmaning een boete van € 30 in rekening gebracht.
Blijft ook dat laatste verzoek onbeantwoord, dan is het bestuur genoodzaakt en gerechtigd vervolgstappen te ondernemen.
Op verzoek is een gespreide betaling mogelijk. Indien u hier gebruik van wenst te maken verzoek ik u dit met contributies@hvdeterriers.nl (liefst per e-mail) tijdig in de maand september af te stemmen!

Incasso data:
Termijn 1: 30-09-2013
Termijn 2: 29-10-2013
Termijn 3: 28-11-2013
Termijn 4: 27-12-2013
Opmerking:
Gespreide betaling is uitsluitend mogelijk voor de betaalwijze per incasso.
De ons bekende incassotermijnen van het vorig seizoen blijven gehandhaafd, tenzij u een verzoek tot wijziging indient.

Incassoregeling Contributies 2013-2014
Het bestuur heeft zich sinds het seizoen 2010-2011 ten doel gesteld om de inning van de contributies zo veel mogelijk op basis van een incassomachtiging af te wikkelen.
Dit is de efficiëntste manier om de inkomsten van de vereniging te stroomlijnen.
Nieuwe leden stemmen sinds 2010 in met de incassoregeling bij aanmelding.
Per augustus 2013 heeft inmiddels 97% van de leden ingestemd met de incassoprocedure conform het tijdens de Algemene Ledenvergadering van 23 mei 2012 aangenomen vernieuwde Huishoudelijk Reglement van HV de Terriërs.
In dit vernieuwde reglement is o.a. opgenomen onder artikel:
Contributie.
Artikel 9 7. De vereniging verplicht de seniorleden en juniorleden hun contributieverplichtingen te voldoen door middel van een automatische incasso. Hiertoe wordt aan deze leden een formulier ter beschikking gesteld met behulp waarvan zij de vereniging doorlopend machtigen - tot wederopzegging - tot het incasseren van de contributie.

Voor die leden die nog een betaalwijze factuur handhaven, blijft het mogelijk deze betaalwijze om te zetten naar incasso.
Een verzoek hiertoe kan gericht worden aan :
- HV de Terriërs t.a.v. ledenadministratie - Postbus 265 - 1850 AG Heiloo.
of digitaal naar:
- contributies@hvdeterriers.nl

Op uw verzoek zenden wij u een incasso-machtigingsformulier
Opmerking:
- Voor minderjarige leden geldt dat ouders/voogd/verzorgers de formulieren moeten tekenen. Tenslotte spreek ik bij voorbaat een woord van dank uit aan alle leden die op deze wijze hun medewerking verlenen aan het verlichten van de taak van de financiële ledenadministratie. Met sportieve groet, in afwachting van uw positieve bijdragen. Namens bestuur, ledenadministratie/contributieadministratie

Rob van Tuin, penningmeester.
Augustus 2013
 
Incassoregeling Contributies 2013-2014 
 
Het Bestuur heeft zich sinds het seizoen 2010-2011 ten doel gesteld om de inning van de contributies zo veel mogelijk op basis van een incassomachtiging af te wikkelen.
Dit is de efficiëntste manier om de inkomsten van de vereniging te stroomlijnen.

Nieuwe leden stemmen in met een incassoregeling bij aanmelding. Per juni 2012 hebben inmiddels 350 leden ingestemd met een incassoprocedure.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 23 mei 2012 is unaniem het vernieuwde Huishoudelijk Reglement van HV de Terriërs aangenomen. In dit vernieuwde reglement is o.a. opgenomen onder artikel :

Contributie.
Artikel 9
7.  De vereniging verplicht de seniorleden en juniorleden hun contributieverplichtingen te voldoen door middel van een automatische incasso. Hiertoe wordt aan deze leden een formulier ter beschikking gesteld met behulp waarvan zij de vereniging doorlopend machtigen - tot wederopzegging - tot het incasseren van de contributie.

Om dit mogelijk te maken is uw medewerking nodig.

Deze medewerking bestaat uit het invullen en terugsturen van een getekende incassomachtiging, waarop wordt vastgelegd het bankrekeningnummer; de tenaamstelling van de bankrekening; + het aantal gewenste incassotermijnen.

Ik verzoek u vriendelijk doch dringend het ingevulde en getekende incassoformulier voor 1 september 2012 per post terug te sturen naar:

HV de Terriers
t.a.v. Penningmeester – Postbus 265 - 1850 AG Heiloo.

Ook kunt u het formulier hier downloaden en direct uitprinten.

Opmerking: 
Voor minderjarige leden
geldt dat ouders/voogd/verzorgers de formulieren moeten tekenen.

Tenslotte spreek ik bij voorbaat een woord van dank uit aan alle leden die op deze  wijze hun medewerking gaan verlenen aan het verlichten van de taak van de financiële ledenadministratie.

Met sportieve groet, in afwachting van uw positieve bijdragen.

Namens het bestuur,

Penningmeester HV de Terriërs
Rob van Tuin

Incasso machrigingsformulier 2012.pdf