SEIZOEN 2016 - 2017
Weertelefoon trainingen: 06-49340130

Funkey

EHBO

Contact

H.V. De Terriërs
072- 5334835

Adres
Het Zevenhuizen 52
1852 JC Heiloo

Postadres
Postbus 265
1850 AG Heiloo
Informatie over H.V. de Terriërs
Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 
Afgelastingen (1) 
Arbitrage / fluiten (1) 
Bardienst (1) 
Club tenue (1) 
Contributie (2) 
Donateur (1) 
Keepersuitrusting (1) 
Lid worden van De Terriers? (1) 
Naam Adres Woonplaats Tel.nummer (3) 
Oefenwedstrijd of gebruik clubhuis plannen (1) 
Omgangsvormen (1) 
Opzeggen lidmaatschap (1) 
Sponsoring (1) 
Trimhockey (1) 
Veiligheid (1) 
Vrijwilligers (1) 
Website / EMMA / LISA (8) 


Contributie 
 
Contributieregeling voor het seizoen 2016-2017 
 

De contributies zijn conform het besluit op ALV van 25 mei 2016 aangepast volgens CBS indexering voor de totale bestedingen en een extra verhoging , namelijk +5.0% t.o.v. vorig seizoen. De verhoging bovenop de normale inflatie is ten behoeve van investering in opleiding en training en voor het aanleggen van vermogen voor continuïteit van de vereniging

Onderstaand vind u de tabel met de verschuldigde contributie voor het seizoen 2016-2017:

Spelende leden:

Senioren – Veteranen

€ 299,00

Junioren A B

€ 252,00

Junioren C D E F

€ 219,00

Senioren – Veteranen, BEPERKT spelend. (ingedeeld in een team)

€ 206,00

Niet spelende Trainingsleden:

Senioren – Veteranen

€ 161,00

Junioren A B

€ 151,00

Junioren C D E F

€ 100,00

Overigen:

Entreegeld (eenmalig)

€ 69,00

NIET spelende leden

€ 63,00

Gezinskorting:

5e (jongste) lid en volgende

€ 0,00

Facturering van de contributiebedragen vindt plaats in de eerste week van september.Als uiterste betaaldatum geldt 30 september 2016.

De facturen, c.q. incasso-aankondigingen worden opgemaakt per lid. De facturen worden per e-mail verzonden naar de ons bekende e-mailadressen als pdf-bestand. De leden die niet over een e-mailadres beschikken, ontvangen hun contributiefactuur per post. Aan de overige leden zenden wij uitsluitend op verzoek een factuur per post. Deze handelwijze is de goedkoopste voor de vereniging.

We innen de contributies op basis van een door de leden verleendeincassomachtiging. De incassoprocedure is conform het tijdens de Algemene Ledenvergadering van 23 mei 2012 aangenomen vernieuwde Huishoudelijk Reglement van HV De Terriërs.

We factureren op basis van de in het verleden afgestemde betaaltermijnen met de leden.Een gespreide betaling in 2, 3 of 4 termijnen is mogelijk.

Als u een aanpassing op de met u afgesproken termijnen wenst, neem dan voor 20 september contact op met de contributie-administratie: contributies@hvdeterriers.nl

Gespreide betaling is uitsluitend mogelijk voor de betaalwijze per incasso.

De incassodata zijn:

Termijn 1: 29-09-2016

Termijn 2: 28-10-2016

Termijn 3: 28-11-2016

Termijn 4: 27-12-2016

Wij rekenen op uw medewerking om de inning van contributies zo efficiënt en vlekkeloos te laten verlopen. Mochten er problemen met betalen zijn die u met ons wilt overleggen, neemt u dan contact met ons op.

Richt u zich dan tot de contributie-administratie:contributies@hvdeterriers.nl of mij persoonlijk:penningmeester@hvdeterriers.nl. In gezamenlijk overleg komen we dan tot een oplossing.

Mocht ondanks de mogelijkheid tot gespreid betalen of na onderling overleg niet tijdig worden betaald dan geldt er een boeteregeling. Voor het in gebreke blijven van het tijdig betalen van verschuldigde contributie wordt bij eerste aanmaning een boete van € 15,00 en vervolgens bij in gebreke blijven bij een tweede aanmaning een boete van € 30,00 in rekening gebracht.

Blijft dat laatste verzoek onbeantwoord, dan is het bestuur genoodzaakt én gerechtigd vervolgstappen te ondernemen.

Mede namens het bestuur en contributie-administratie wens ik u een sportief seizoen 2016 – 2017.

John Morssink, penningmeester.
Juni 2016
 
Incassoregeling Contributies 
 
Het Bestuur heeft zich sinds het seizoen 2010-2011 ten doel gesteld om de inning van de contributies zo veel mogelijk op basis van een incassomachtiging af te wikkelen.
Dit is de efficiëntste manier om de inkomsten van de vereniging te stroomlijnen.

Nieuwe leden stemmen in met een incassoregeling bij aanmelding. Per juni 2012 hebben inmiddels 350 leden ingestemd met een incassoprocedure.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 23 mei 2012 is unaniem het vernieuwde Huishoudelijk Reglement van HV de Terriërs aangenomen. In dit vernieuwde reglement is o.a. opgenomen onder artikel :

Contributie.
Artikel 9
7.  De vereniging verplicht de seniorleden en juniorleden hun contributieverplichtingen te voldoen door middel van een automatische incasso. Hiertoe wordt aan deze leden een formulier ter beschikking gesteld met behulp waarvan zij de vereniging doorlopend machtigen - tot wederopzegging - tot het incasseren van de contributie.

Om dit mogelijk te maken is uw medewerking nodig.

Deze medewerking bestaat uit het invullen en terugsturen van een getekende incassomachtiging, waarop wordt vastgelegd het bankrekeningnummer; de tenaamstelling van de bankrekening; + het aantal gewenste incassotermijnen.

Ik verzoek u vriendelijk doch dringend het ingevulde en getekende incassoformulier voor 1 september 2012 per post terug te sturen naar:

HV de Terriers
t.a.v. Penningmeester – Postbus 265 - 1850 AG Heiloo.

Ook kunt u het formulier hier downloaden en direct uitprinten.

Opmerking: 
Voor minderjarige leden
geldt dat ouders/voogd/verzorgers de formulieren moeten tekenen.

Tenslotte spreek ik bij voorbaat een woord van dank uit aan alle leden die op deze  wijze hun medewerking gaan verlenen aan het verlichten van de taak van de financiële ledenadministratie.

Met sportieve groet, in afwachting van uw positieve bijdragen.

Namens het bestuur,

Penningmeester HV de Terriërs
Rob van Tuin

Incasso machrigingsformulier 2012.pdf