HeaderFoto kampioenen 2017.jpg
 

FAQ - Veelgestelde vragen

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 Afgelastingen  Aantal vragen: 1
 Arbitrage / fluiten  Aantal vragen: 1
 Bardienst  Aantal vragen: 1
 Club tenue  Aantal vragen: 1
 Contributie  Aantal vragen: 2
 Donateur  Aantal vragen: 1
 Keepersuitrusting  Aantal vragen: 1
 Lid worden van De Terriers?  Aantal vragen: 1
 Naam Adres Woonplaats Tel.nummer  Aantal vragen: 3
 Oefenwedstrijd of gebruik clubhuis plannen  Aantal vragen: 1
 Omgangsvormen  Aantal vragen: 1
 Opzeggen lidmaatschap  Aantal vragen: 1
 Sponsoring  Aantal vragen: 1
 Trimhockey  Aantal vragen: 1
 Veiligheid  Aantal vragen: 1
 Vrijwilligers  Aantal vragen: 1
 Website / EMMA / LISA  Aantal vragen: 8

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

Contributie
Contributieregeling voor het seizoen 2017-2018 

Contributie

Contributieregeling voor het seizoen 2017-2018

De contributies zijn conform het besluit op de ALV van 23 mei 2017 aangepast (+ 5.0%). De verhoging is mede noodzakelijk in verband met extra uitgaven voor opleiding en training van breedte teams en het verbeteren van de interne als externe communicatie binnen de vereniging.

Onderstaand vind u de tabel met de verschuldigde contributie voor het seizoen 2017-2018:


Facturering van de contributiebedragen vindt plaats in de eerste week van september. Als uiterste betaaldatum geldt 30 september 2017.

De facturen, c.q. incasso-aankondigingen worden opgemaakt per lid. De facturen worden per e-mail verzonden naar de ons bekende e-mailadressen als pdf-bestand. De leden die niet over een e-mailadres beschikken, ontvangen hun contributiefactuur per post. Aan de overige leden zenden wij uitsluitend op verzoek een factuur per post. Deze handelwijze is de goedkoopste voor de vereniging.

We innen de contributies op basis van een door de leden verleende incassomachtiging. De incassoprocedure is conform het tijdens de Algemene Ledenvergadering van 23 mei 2012 aangenomen vernieuwde Huishoudelijk Reglement van HV De Terriërs.

We factureren op basis van de in het verleden afgestemde betaaltermijnen met de leden. Een gespreide betaling in 2, 3 of 4 termijnen is mogelijk.

Als u een aanpassing op de met u afgesproken termijnen wenst, neem dan voor 20 september contact op met de contributie-administratie: [email protected]

Gespreide betaling is uitsluitend mogelijk voor de betaalwijze per incasso.

De incassodata zijn:

Termijn 1: 29-09-2017

Termijn 2: 27-10-2017

Termijn 3: 30-11-2017

Termijn 4: 29-12-2017

Wij rekenen op uw medewerking om de inning van contributies zo efficiënt en vlekkeloos te laten verlopen.Mochten er problemen met betalen zijn die u met ons wilt overleggen, neemt u dan contact met ons op.

Richt u zich dan tot de contributie-administratie:[email protected]of mij persoonlijk: [email protected]. In gezamenlijk overleg komen we dan tot een oplossing.

Mocht ondanks de mogelijkheid tot gespreid betalen of na onderling overleg niet tijdig worden betaald dan geldt er een boeteregeling. Voor het in gebreke blijven van het tijdig betalen van verschuldigde contributie wordt bij eerste aanmaning een boete van € 15,00 en vervolgens bij in gebreke blijven bij een tweede aanmaning een boete van € 30,00 in rekening gebracht.

Blijft dat laatste verzoek onbeantwoord, dan is het bestuur genoodzaakt én gerechtigd vervolgstappen te ondernemen.

Mede namens het bestuur en contributie-administratie wens ik u een sportief seizoen 2017 – 2018.

Joris de Lange, penningmeester.

Juni 2017

Incassoregeling Contributies


Het Bestuur heeft zich sinds het seizoen 2010-2011 ten doel gesteld om de inning van de contributies zo veel mogelijk op basis van een incassomachtiging af te wikkelen.
Dit is de efficiëntste manier om de inkomsten van de vereniging te stroomlijnen.

Nieuwe leden stemmen in met een incassoregeling bij aanmelding. Per juni 2012 hebben inmiddels 350 leden ingestemd met een incassoprocedure.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 23 mei 2012 is unaniem het vernieuwde Huishoudelijk Reglement van HV de Terriërs aangenomen. In dit vernieuwde reglement is o.a. opgenomen onder artikel :

Contributie.
Artikel 9
7. De vereniging verplicht de seniorleden en juniorleden hun contributieverplichtingen te voldoen door middel van een automatische incasso. Hiertoe wordt aan deze leden een formulier ter beschikking gesteld met behulp waarvan zij de vereniging doorlopend machtigen - tot wederopzegging - tot het incasseren van de contributie.

Om dit mogelijk te maken is uw medewerking nodig.

Deze medewerking bestaat uit het invullen en terugsturen van een getekende incassomachtiging, waarop wordt vastgelegd het bankrekeningnummer; de tenaamstelling van de bankrekening; + het aantal gewenste incassotermijnen.

Ik verzoeku vriendelijk doch dringend het ingevulde en getekende
incassoformulier voor 1 september 2012 per post terug te sturen naar:

HV de Terriers
t.a.v. Penningmeester – Postbus
265 - 1850 AG Heiloo.

Ook kunt u het formulier
hier downloaden en direct uitprinten.

Opmerking:
Voor minderjarige leden
geldt dat ouders/voogd/verzorgers de formulieren moeten tekenen.

Tenslotte spreek ik bij voorbaat een woord van dank uit aan alle leden die op dezewijze hun medewerking gaan verlenen aan het verlichten van de taak van de financiële ledenadministratie.

Met sportieve groet, in afwachting van uw positieve bijdragen.

Namens het bestuur,

Penningmeester HV de Terriërs
Joris de Lange


 
Incassoregeling Contributies 

Het Bestuur heeft zich sinds het seizoen 2010-2011 ten doel gesteld om de inning van de contributies zo veel mogelijk op basis van een incassomachtiging af te wikkelen.
Dit is de efficiëntste manier om de inkomsten van de vereniging te stroomlijnen.

Nieuwe leden stemmen in met een incassoregeling bij aanmelding. Per juni 2012 hebben inmiddels 350 leden ingestemd met een incassoprocedure.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 23 mei 2012 is unaniem het vernieuwde Huishoudelijk Reglement van HV de Terriërs aangenomen. In dit vernieuwde reglement is o.a. opgenomen onder artikel :

Contributie.
Artikel 9
7.  De vereniging verplicht de seniorleden en juniorleden hun contributieverplichtingen te voldoen door middel van een automatische incasso. Hiertoe wordt aan deze leden een formulier ter beschikking gesteld met behulp waarvan zij de vereniging doorlopend machtigen - tot wederopzegging - tot het incasseren van de contributie.

Om dit mogelijk te maken is uw medewerking nodig.

Deze medewerking bestaat uit het invullen en terugsturen van een getekende incassomachtiging, waarop wordt vastgelegd het bankrekeningnummer; de tenaamstelling van de bankrekening; + het aantal gewenste incassotermijnen.

Ik verzoek u vriendelijk doch dringend het ingevulde en getekende incassoformulier voor 1 september 2012 per post terug te sturen naar:

HV de Terriers
t.a.v. Penningmeester – Postbus 265 - 1850 AG Heiloo.

Ook kunt u het formulier hier downloaden en direct uitprinten.

Opmerking: 
Voor minderjarige leden
geldt dat ouders/voogd/verzorgers de formulieren moeten tekenen.

Tenslotte spreek ik bij voorbaat een woord van dank uit aan alle leden die op deze  wijze hun medewerking gaan verlenen aan het verlichten van de taak van de financiële ledenadministratie.

Met sportieve groet, in afwachting van uw positieve bijdragen.

Namens het bestuur,

Penningmeester HV de Terriërs
Rob van Tuin

Incasso machrigingsformulier 2012.pdf
 

Onze Sponsoren